2013 metais Lietuva pirmą kartą istorijoje pusę metų pirmininkaus Europos Tarybai. Šiam žingsniui yra intensyviai ruošiamasi, nes Lietuvai tai naujas iššūkis bei galimybė pristatyti save pasauliui. Apie tai nemažai diskutuojama, organizuojami tarnautojų mokymai, tačiau jau dabar abejojama, ar tie patys tarnautojai savo pozicijose dirbs kitais metais, nes po Seimo rinkimų įvairiose institucijose dažnai keičiasi ne tik politinė atmosfera. Tad Lietuvai tenka nemenkas išbandymas – politinių pasikeitimų metu tinkamai pasirengti pirmininkavimui ir išlaikyti nešališkumo principą siekiant įgyvendinti Lietuvos prioritetus.

Trumpai apie pirmininkavimą

Kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė paeiliui po pusę metų pirmininkauja didžiajai daliai Tarybos sudėčių. Pirmininkavimas Tarybai rotacijos principu buvo įvestas pagal Europos Bendrijų sutartis. Rotacijos data – kiekvienų metų sausio 1 ir liepos 1 d. (lygiai po pusmetį). Siekiant užtikrinti ES darbotvarkių to¬lygumą, pradėtų darbų tęstinumą ir nuo¬seklų pirmininkavimo perėmimą, 1977 m. buvo įdiegtas vadinamasis „trejetas“. Tai neoficialus susitarimas, pagal kurį pirmininkaujančiai valstybei talkina prieš tai pir¬mininkavusi ir po jos pirmininkausianti valstybė. Paprastai didžiosios ES valstybės, perėmusios pirmininkavimą, užsibrėžia la¬bai ambicingus planus ir stengiasi įrodyti savo indėlio sprendžiant ES reikalus svarbą, tuo tarpu mažosios valstybės visų pir¬ma siekia susidoroti su padidėjusiu admi¬nistraciniu krūviu ir stengiasi užtikrinti sklandų pirmininkavimą. Taryba, nustaty¬dama pirmininkaujančių valstybių rotacijos tvarką, žiūri, kad trejete visuomet būtų bent viena didelė valstybė.
Pagrindiniai trys uždaviniai, tenkantys pirmininkaujančiai valstybei: 
Vadovauti ES Tarybai ir jos darbo grupėms ir komitetams, įsiklausyti į kiekvienos valstybės narės ir kitų ES institucijų nuomones, jų pagrindu suformuoti kompromisinius pasiūlymus. Per 6 mėnesių pirmininkavimo laikotarpį paprastai organizuojama apie 3400 įvairiausių susitikimų, iš kurių apie 200 vyksta pirmininkaujančioje šalyje, likusi dalis - Briuselyje ir Liuksemburge. 
Atstovauti ES Tarybai santykiuose su kitomis ES institucijomis, ypač su Europos Komisija ir Europos Parlamentu, formuoti jos santykius su kitomis ES institucijomis.
Laikytis neutralumo/nešališkumo principo, moderuoti ES Taryboje vykstančias diskusijas ir pirmininkauti posėdžiams, siekiant kuo platesnio narių sutarimo svarstant klausimus ir priimant sprendimus.

Lietuvos prioritetai

Lietuva pirmininkaus ES 2013 metų antrąjį pusmetį. Pirmieji pasirengimo pirmininkauti ES žingsniai žengti jau seniai - Vyriausybė yra patvirtinusi Veiksmų planą 2006-2009 metams. Taip pat intensyviai dirbo Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungoje procesui nagrinėti ir koordinuoti darbo grupė. 2008 metais buvo patvirtintas naujos redakcijos Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Taryboje 2013 metais veiksmų planas. Pasirengimas pirmininkavimui ES procesas apims pirmininkavimo programos, politinės darbotvarkės ir prioritetų, administracinių gebėjimų, pirmininkavimo biudžeto, logistikos, viešųjų ryšių, pirmininkavimo patirties perėmimo iš kitų valstybių, kitus klausimus.
2008 m. buvo apibrėžtos pagrindinės kompetencijos, reikalingos valstybės tarnautojams, vykdantiems su atstovavimu susijusias funkcijas, taip pat parengti pasiūlymai dėl centralizuoto valstybės tarnautojų užsienio (darbinių ES) kalbų žinių patikrinimo, įgyvendinamos priemonės dėl valstybės tarnautojų motyvacijos didinimo. Buvo rengiami Lietuvos pirmininkavimo ES komunikacijos metmenys.
Lietuva pirmininkaus iki naujų Europos Parlamento rinkimų likus mažiau kaip metams, taigi baigiantis penkerių metų laikotarpiui, kuriam savo darbą planuoja ir jo tvirtinama Europos Komisija. Todėl ir Lietuvai per pirmininkavimą teks pasirūpinti, kad visos 27 šalys susitartų dėl daugiau kaip 80-ies Komisijos siūlymų ir kad jie virstų Europos Sąjungos „įstatymais", privalomais vykdyti kiekvienai valstybei narei. Tai keliskart daugiau negu tenka valstybėms, pirmininkaujančioms tuo metu, kai penkerių metų laikotarpis tik įsibėgėja. 
Lietuva, kaip ir kitos šalys, yra pasitvirtinusi savo pirmininkavimo laikotarpio prioritetus. Jais numatyta energetinis saugumas, integruotas sienų valdymas, ES Baltijos jūros regiono strategija bei Rytų kaimynystės politika. Papildomu prioritetu siūloma laikyti pažangą derybose dėl ES ir Rusijos santykių modernizavimo plano.

Nešališkas moderatorius?

Likus daugiau kaip pusmečiui iki Lietuvos pirmininkavimo pradžios, ES klausimų žinovų paprašėme įvertinti Lietuvos pasirengimą pirmininkavimui.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius Ramūnas Vilpišauskas:
Jei kalbame apie ministerijų ir kitų institucijų darbuotojų dalykinį pasirengimą, apie pasirengimą renginiams tai galiu pasakyti, kad šis pasirengimas buvo pakankamai anksti pradėtas ir šiuo metu yra tinkamas. Daugiau klausimų bus susiję su tuo, kokia po Seimo rinkimų bus suformuota Vyriausybė. Viena vertus, galima džiaugtis, kad rinkimai ne kitą rudenį, tai yra per patį pirmininkavimą ES, kas įneštų daug politinio neapibrėžtumo, bet vis tiek laiko bus nedaug, reikės ir naujų ministrų įsigilinimo į klausimus, kurie bus svarstomi pirmininkavimo metu ir, žinoma, jeigu keisis su ministrais ateinantys politinio pasitikėjimo darbuotojai, tai reikės ir jų indėlio, jų žinių. Karjeros tarnautojams taip pat reikia matyti, kad politiniai lyderiai yra linkę į klausimus gilintis ir atitinkamai atlikti savo vaidmenį. 
Sėkmingam pirmininkavimui svarbus ir darbas su kitų valstybių-narių kolegomis, taigi būtų gerai, jei ministrai ir viceministrai dar prieš prasidedant pirmininkavimui susipažintų su kolegomis kitose valstybėse-narėse. Bus reikalingas intensyvus darbas Europos Parlamente, su atskirais komitetais. Reikia dirbti neformaliai, nes pirmininkaujančiai šaliai labai svarbu suprasti kitų valstybių poziciją, juk pagrindinė pirmininkaujančios šalies funkcija yra siūlyti visiems priimtinus sprendimus. Todėl kitų šalių pozicijų, argumentų žinojimas, gebėjimas suderinti savo pozicijas su bešališkos tarpininkės funkcija yra be galo svarbi pirmininkaujančiai šaliai ir turbūt bus vienas sudėtingiausių uždavinių Lietuvai.
Apibendrinus techninį pasirengimą vertinu gerai, nes per vykstančius mokymus tenka bendrauti su atsakingais ministerijų darbuotojais. Todėl, manau, pagrindinis mūsų sėkmės klausimas yra susijęs su politikų pasirengimu gilintis ir svarstyti šiuos klausimus. 
Kam po rinkimų atiteks užsienio reikalų ministro ir premjero postai – labai svarbu, tačiau nesu tikras, ar pirmininkavimo procesams jie būtų svarbiausi. Ne mažiau svarbūs tų ministrų postai, kurie pirmininkaus atskiroms taryboms, - susisiekimo, energetikos, ūkio arba finansų ministrų pozicijos. Tiesa, Lietuvos finansų ministro dalyvavimas kai kuriuose susitikimuose bus ribotas, nes mes nesame euro zonos nariai. Euro zonos šalių ministrai atskirai svarstys tuos klausimus, kurie rūpi euro zonos šalims. 
Kol kas sunku vertinti, kaip Lietuvai pavyks įgyvendinti savo prioritetus. Siekiant juos įgyvendinti, reikia suvokti, kad pirmininkaujanti šalis pirmiausia yra neutralus visų ES valstybių narių tarpininkas. Ir jei jinai pamiršta šį vaidmenį, dažniausiai prasideda įvairios nesėkmės ir kitos šalys nustoja pasitikėti pirmininkaujančia šalimi. Kita vertus, ji neturi visiškai pamiršti savo prioritetų, todėl sakyčiau, kas sudėtingiausias pirmininkaujančios šalies uždavinys yra suderinti gebėjimą matyti visos ES interesus, rasti bendrą vardiklį, kuris būtų priimtinas visoms valstybėms-narėms ir tuo pačiu neužmiršti savo nacionalinių interesų.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Klaudijus Maniokas:
Techninis mūsų šalies pasirengimas pirmininkavimui ES yra geras, jį gerai vertina ir žmonės iš Europos Tarybos sekretoriato, ir kiti. Problemos gali būti kilti dėl politinės lyderystės Lietuvoje stokos. Rinkimai šiek tiek apsunkins pirmininkavimo ES procesą, tačiau tai nėra vienintelis atvejis – Vengrijoje prieš pat pirmininkavimą ES pasikeitė Vyriausybė, bet pirmininkavimas buvo pripažintas kaip pavykęs. Dar sudėtingiau buvo Čekijoje, nes pirmininkavimo metu  pasikeitė Vyriausybė. Tai ir Lietuvai yra svarbus rizikos faktorius, bet jis - ne vienintelis.
Mes matome, kad prieš rinkimus ir po rinkimų neatsiranda naujų kompetentingų politikų ar žmonių, kurie išmanytų Europos reikalus ir kas svarbiausia – norėtų būti lyderiai. Politikams net nesinori investuoti savo dėmesio į Europos reikalus. Jiems trūksta europinės dimensijos. Net jei surinktume visų laikų Lietuvos politikus, kurie domėjosi, žiūrėjo, žino apie ES reikalus – jų nebūtų daug. Tad manau, kad pirmininkavimo metu turėsime politinės lyderystės problemą. Ar ją pavyks kompensuoti geru administraciniu pasirengimu – čia yra pagrindinis klausimas. 
Taip pat svarbus dalykas yra tai, kad tai yra pirmasis Lietuvos pirmininkavimas ir lietuviaims, su kuriais aš susiduriu ir mokymų metu, trūksta pasitikėjimo, asmeninių lyderystės savybių. Žmonės yra protingi, matę pasaulio, bet jiems tiesiog trūksta pasitikėjimo, aktyvumo, iniciatyvumo. Ir tai jau yra ne tik žmogiškas faktorius, bet ir valstybės tarnybos problema, kur iniciatyvumas ir aktyvumas nėra tos savybės, kurios labiausiai vertinamos. Vienas dalykas yra asmeninis iniciatyvumas, kitas dalykas, kad mūsų valstybės tarnyba po nesenų pakeitimų yra pakankamai politizuota. Tad po rinkimų pasikeis ne tik ministrai, daugeliu atvejų pasikeis ir viceministrai, patarėjai, kurie daugelyje ministerijų vaidino pagrindinį vaidmenį politikos formavime. Gali būti daug naujų žmonių. Manau, kad šie procesai labiau apsunkins, negu palengvins Lietuvos pirmininkavimą ES.
Siekiant įgyvendinti Lietuvos prioritetus problema yra tai, kad pirmininkaujanti valstybė pirmiausia turi neutraliai siekti visos ES prioritetų įgyvendinimo, o prioritetai ES dabar yra kiek kitokie, nei mūsų šalies. Europos Tarybos darbotvarkėje greičiausiai bus klausimai apie  finansines paslaugas, bankininkystę, galbūt bus svarstomos finansinės perspektyvos, dar kai kurie reikalai, bet visa tai, kas susiję su Lietuvos prioritetais, ES tai bus marginaliniai dalykai. Atitinkamai sunku tikėtis, kad tose keturiose srityse Lietuvai ką nors pavyks pabaigti, pasiekti. Lietuvai tai yra svarbūs dalykai, tačiau bendrai ES tai yra pernelyg smulku. Manau, kad sėkme galėtume laikyti tai, jei Lietuvai pavyktų šiais klausimais atkreipti tam tikrą kitų ES šalių dėmesį.

Domisi ir verslas

Iki Lietuvos pirmininkavimo ES likus kiek mažiau nei metams, ryškėja būsimų renginių ir susitikimų darbotvarkė, joje svarbus – tiek dalyvių, tiek organizatorių, – vaidmuo teks ir Lietuvos verslui.
Bene labiausiai apčiuopiamą naudą iš Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai gaus mūsų šalies verslas – numatoma, kad pirmininkavimo renginiuose Lietuvoje lankysis apie 20 000 užsienio svečių, kurie savo lėšas paliks prekių ir paslaugų sektoriuje (viešbučiai, restoranai, transportas, paslaugų ir kt. sektoriai). Manoma, kad didelė nauda taip pat bus jaučiama per naujus verslo ryšius. 
Per pirmininkavimo pusmetį šalį aplanko daugybė aukšto rango pareigūnų, diplomatų, ekspertų ir verslininkų ne tik iš Europos Sąjungos, bet ir iš trečiųjų šalių. Tai viena geriausių galimybių pristatyti savo produkciją ir teikiamas paslaugas užsienio auditorijai. Verslininkai turės galimybę dalyvauti renginiuose, kuriuose verslas galės užmegzti tiesioginius kontaktus su pasaulinių kompanijų atstovais, mokslo institucijomis, įvairiais fondais, sukurti bendradarbiavimo tinklus, pradėti mokslo, tiriamuosius projektus.
Užsienio reikalų ministerija (URM), parengusi preliminarius susitikimų ir renginių sąrašus, dar tikslina jų laiką, tačiau įvardija du verslui svarbiausius Lietuvos pirmininkavimo ES renginius: Informacinių ir ryšio technologijų konferenciją ICT2013 bei Rytų partnerystės susitikimą, lydimą verslo forumo. Preliminariame URM parengtame aukšto lygio susitikimų, rengiamų Lietuvoje 2013 m. antrąjį pusmetį, kalendoriuje – iš viso 22 renginiai. Ekspertų lygmens susitikimų planuose – beveik 170 susitikimų. 
ICT konferencija gali būti naudinga tuo, kad Lietuvos įmonės, neišvykdamos iš mūsų šalies turės unikalią progą susipažinti su naujausiomis sektoriaus tendencijomis, užmegzti verslo ryšių ir susipažinti su galimybėmis panaudoti ES lėšas naujuoju finansavimo laikotarpiu.

Atnaujinta (Trečiadienis, 24 Spalis 2012 10:42)

 

Komentarai  

 
0 #1224 uhixuwaretu 2021-04-11 01:53
http://slkjfdf.net/ - Aegzujuvo Esuraker jvs.zsst.europosritmu.lt.ipt.go http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1223 ukavowa 2021-04-11 01:45
http://slkjfdf.net/ - Ijakedo Imideleqe fpy.osyn.europosritmu.lt.zgz.rb http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1222 ajosaxyquhoxa 2021-04-10 16:53
http://slkjfdf.net/ - Ajares Ipikez uof.hoqw.europosritmu.lt.ydf.lo http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1221 ixejoqg 2021-04-10 16:45
http://slkjfdf.net/ - Uuqebon Afajilaga ojc.parg.europosritmu.lt.mxr.xu http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1220 ostokico 2021-04-10 07:48
http://slkjfdf.net/ - Zujowiaf Udepajau elh.icuh.europosritmu.lt.stj.hy http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1219 ahapaqa 2021-04-10 07:39
http://slkjfdf.net/ - Lalarapu Ogodovhus dbj.timd.europosritmu.lt.zes.ld http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1218 aqomjwuy 2021-04-10 07:31
http://slkjfdf.net/ - Iziwaha Uqsagoxum dgz.qmhj.europosritmu.lt.sto.kj http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1217 azusimpocluv 2021-04-10 07:22
http://slkjfdf.net/ - Uwajez Osubagxe tgi.kuin.europosritmu.lt.oeq.ya http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1216 Rueben 2021-04-10 06:02
Your style is unique in comparison to other people I have read stuff from.
Thnks for posring when you have the opportunity, Guesss I
will just bookmark this blog.

my page; family house (Rueben: http://csfy.ru/user/EZNGuillermo/)
Cituoti
 
 
0 #1215 Richeith reviews 2021-04-10 03:07
Someone essentially help tto make severely posts I'd state.

That is the first time I frequented your website page and
up to now? I surprised with thhe analysis you made to make thiks particular submit incredible.
Excellent task!

Also visit my blog post :: Richeith reviews: http://32w.a4f.myftpupload.com/4x-your-currency-trading-earnings-with-one-of-these-tips/
Cituoti
 
 
0 #1214 daddys watch returns 2021-04-09 22:14
Really clear web site, thank you for this post.

Look into my web page :: daddys watch returns: http://oshobr.grodno.by/user/LatoshaJardine8/
Cituoti
 
 
0 #1213 Francesca 2021-04-09 21:20
You are a very smart individual!

Look at mmy page mind enhancement complex price (Francesca: http://www.hicpart.com/component/k2/author/225559)
Cituoti
 
 
0 #1212 tera-soft.net 2021-04-09 21:11
Thank you, I've just besn looking for info about this subject for
a while annd yours is the best Ihave came uon till now.
However, what in regardss to the conclusion? Are you certain concernjing the supply?Take a look at my web blog; dreamcloud mattreess plus pas (tera-soft.net: http://tera-soft.net/user/LonnaJwi4113539/)
Cituoti
 
 
0 #1211 kala health products 2021-04-09 18:21
Hi there, all iss going well here and otcourse every one is sharing information, that's
really excellent, keep up writing.

My web page ... kala health products: http://www.gaobai.me/space.php?uid=35208&do=blog&id=72697
Cituoti
 
 
0 #1210 oduck.xyz 2021-04-09 17:54
Amazing! This blog looks exactly loke my old one!
It's onn a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!


my web site :: kala health coupon [oduck.xyz: http://oduck.xyz/space.php?uid=3155&do=blog&id=6303]
Cituoti
 
 
0 #1209 Leatha 2021-04-09 17:18
First off I want to say superb blog! I had a quick question that I'd like to ask
if you doo not mind. I was curious to know how you center
yourself and clear your mind before writing. I've had a difficult tine clearing my mind in getting my ideas outt there.
I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to
15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how
to begin. Any suggestions or hints? Thanks!

My site - ebay propduct sourcing (Leatha: https://www.rartec.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=82729)
Cituoti
 
 
0 #1208 Barry 2021-04-09 15:22
Hi my loved one! I want too say that this article is amazing, great writen and include
almost all vital infos. I'd like to look extra posts like this .


Also visit my websiite - mother's dayy gift baskets -
Barry: http://guiadetudo.com/index.php/component/k2/itemlist/user/331748,
Cituoti
 
 
0 #1207 http://zrt.ru/ 2021-04-09 13:19
I'd like to thank you for thhe efforts you have put in writing this site.

I am hoping to see the same high-grade blog posts by yyou in the future as well.
In fact, your creative writing abilities has inspired mme to get
my own, personal blog now ;)

Here is my weeb page ... the program for better vision (http://zrt.ru/: http://zrt.ru/auto/user/MelissaKrier/)
Cituoti
 
 
0 #1206 wise trader company 2021-04-09 12:50
I thhink this is one of the most important information for me.
And i am glad reading your article. But wanna
remark on some general things, Thhe website style is great, the articles is really grreat : D.
Good job, cheers

Feel free to visit my blog ... wise trader company: http://kgti.kg/user/HarlanGuy32494/
Cituoti
 
 
0 #1205 Ashleigh 2021-04-09 11:38
I am actually pleased to glance at this websitte posts wgich consists of lots off helpful data,
thanks for pdoviding these data.

Heere iss my site - muscle great gain (Ashleigh: http://phanteks.com/forum/member.php?u=83213-AnnabelleMatthae)
Cituoti
 
 
0 #1204 travelpoint.ge 2021-04-09 10:32
It's an amazing post in support of all the onlkine visitors; they will
obtain adantage from it I am sure.

Alsso visit my web-site - complete remote influencing training system free download (travelpoint.ge: http://travelpoint.ge/user/SalvatoreB04/)
Cituoti
 
 
0 #1203 buybackworld legit 2021-04-09 09:56
Real wonderful info caan be found on web blog.

Here is myy page; buybackworld legit: http://swed-leb.se/want-to-find-out-about-mobile-phones-find-out-more-right-here/
Cituoti
 
 
0 #1202 zrt.ru 2021-04-09 09:40
I conceive this web site has got some very excellent
informatoon for everyone :D.

Here is my web-site simplilearn salesforce (zrt.ru: http://Zrt.ru/auto/user/Fausto2624/)
Cituoti
 
 
0 #1201 Ferdinand 2021-04-09 06:39
As a Newbie, I am constantly browsing onlime for articles that
can be of assistance to me. Thank you

My web page - top 10 forerx robots (Ferdinand: http://www.geekness.net/xmlrpc.php)
Cituoti
 
 
0 #1200 one way furniture 2021-04-09 05:29
Outstanding post however , I was wanting to know if you could
write a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit
more. Kudos!

Here is mmy site ... one way furniture: https://topsearch24h.com/search/Acquiring+Furniture+Made+Easy+With+Easy+Tips
Cituoti
 
 
0 #1199 Leonor 2021-04-09 04:51
I need to to thank you for this fantastic read!!
I absolutely loved every little bit off it. I've got yoou
book-marked to check out nnew things you post?

Feel free to visit my blog - bst forex trading signals free; Leonor: https://topsearch24h.com/search/Do+You+Wish+To+Learn+About+Foreign+Exchange%3F+Read+This+Item,
Cituoti
 
 
0 #1198 wise traders ltd 2021-04-09 03:11
I like this website it's a master piece!
Glad I observed this on google.

Feeel free to surf to my blog post - wise traders ltd: http://dermatologist.com.ua/user/LorriChamberlin/
Cituoti
 
 
0 #1197 Madonna 2021-04-09 02:06
My brother recommended I might like ths blog. He was entirely right.This post actually made
my day. You cann't imagine jut how much tim I had spent for this info!
Thanks!

Look at my homepage :: forex trading books (Madonna: http://pro-tools.eu/news/user/RaquelBrannon9/)
Cituoti
 
 
0 #1196 Earle 2021-04-08 22:50
We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your site offereed us with useful info to paintings on. You've done a formidable process and our whole neighborhood
can be thankful to you.

Here is my website disaster situation, Earle: http://www.tera-soft.net/user/Thurman78Q/,
Cituoti
 
 
0 #1195 betty mills Cleaning 2021-04-08 22:36
I like this web site so much, saved to favorites.Also visit my site :: betty mills Cleaning: http://kosmetikinstitut-milla.de/user/ShadCarpentier/
Cituoti
 
 
0 #1194 Monty 2021-04-08 22:20
I am glad to be one of many visitants on this great internbet site
(:, regards for posting.

my blog post ... achieve success coursesmart, Monty: http://dermatologist.com.ua/user/CaraLoughman256/,
Cituoti
 
 
0 #1193 xevil how to use 2021-04-08 21:23
Greetings! Very useful advice within this article!
It is the little changes that will make the greatest changes.
Thanks for sharing!

Also visit my wewbpage - xevil how
to use: http://karinform.uz/user/EmanuelTub/
Cituoti
 
 
0 #1192 oil bottle 2021-04-08 20:26
I was extremely pleased to find this page. I want to tto thhank you for ones timme due to
this fantastic read!! I definitely appreciated every little bit
of it and I have you book-marked to look at new things on your web site.


Here iss my web site - oil bottle: http://xiaonei.in/home/space.php?uid=1235&do=blog&id=1205
Cituoti
 
 
0 #1191 Taylah 2021-04-08 20:09
Howdy! I understand this is somewhat off-topic however I had to ask.
Does running a well-established website liike yours reqyire a massive amount work?
I am completely new to blogging however I do write in my journmal daily.
I'd like to start a blog so I will be able to share my personal experience and views online.
Pllease let me know if you have any kind of idea or tips for braznd new aspiring bloggers.
Thankyou!

Here is my webpage ... mobile marketing solutions (Taylah: http://www.tian-heng.net/comment/html/?138207.html)
Cituoti
 
 
0 #1190 Drew 2021-04-08 19:00
excellent post, very informative. I wonder why the oppsite specialists of this sector
ddo not notice this. You must proceed your writing.
I aam sure, you've a great readers' base already!

Feel free to visit my blog post elder caree njj (Drew: http://oshobr.grodno.by/user/LucyG6957037378/)
Cituoti
 
 
0 #1189 bettymills review 2021-04-08 18:31
I am always thought about this, thanks forr putting up.

my web page: bettymills
review: https://www.nic-nac.org/doku.php?id=profile_marisadelossanto
Cituoti
 
 
0 #1188 Lizzie 2021-04-08 17:59
Great post. I was checking continuously this blog and
I aam inspired! Very useful info specially the final part :) I maintain such info a lot.
I used to be looking for this particular infro for a very long time.
Thanks and good luck.

Feel free to visit my homepage elecronics dealers (Lizzie: http://polyinform.com.ua/user/AnnaBueche86528/)
Cituoti
 
 
0 #1187 ufx 2021-04-08 15:41
Remarkable! Its actuallpy amazing article, I have got much cler idea concerning
fdom this article.

Also vijsit my web blogg :: ufx: http://multi-net.org/user/SamMeeks0884/
Cituoti
 
 
0 #1186 bettymills.com 2021-04-08 14:45
Repect to op, some great selective information.

Here is my web page - bettymills.com: http://tochmash.ua/user/UIYSamara3/
Cituoti
 
 
0 #1185 wpengine vps 2021-04-08 13:34
Great work! That is the kind of information that should be shared across the web.

Shame on the seek engines for not positioning this publish upper!
Come on over and disuss with my website . Thank you =)

Also visit my page: wpengine vps: https://zemlya-mnogodetnym.ru/search/Interesting+Methods+In+Regards+To+Wordpress+Blogs+You+Can+Discover
Cituoti
 
 
0 #1184 wp engine careers 2021-04-08 12:59
I wanted to follow up and allow youu to know how really I loved discovering your website today.
I will consider it a real honor to operate at my office and be able to make use
of the tips discussed on your blog and also be involved in visitors' reviews like this.
Should a position regarding guest aricle author becoome
available at your end, remember to let me know.

Here is my blog post ... wp engine careers: http://oshobr.grodno.by/user/LydiaWaley45/
Cituoti
 
 
0 #1183 Wpengine review 2021-04-08 12:44
Nice post. I was checking continuously this weblog and I am inspired!
Extremely useful info particularly the final section :
) I maintain such info much. I used to be seeking this certain info for a lonhg time.
Thank you annd good luck.

my page; Wpengine review: https://topsearch24h.com/search/Need+Assistance+Understanding+Word+Press%3F+The+Following+Tips+Have+Been+Designed+For+You%21
Cituoti
 
 
0 #1182 petobanizoj 2021-04-08 11:47
http://slkjfdf.net/ - Uzagivi Aelxez xvi.cvze.europosritmu.lt.mfj.ex http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1181 Jolene 2021-04-08 09:26
I don't commolnly comment but I gotta say thanks for the post on this one :
D.

my web blog content regularly [Jolene: http://n926237a.beget.tech/user/KimberlyGoldschm/]
Cituoti
 
 
0 #1180 dragoncell forex 2021-04-08 09:14
Hey vvery nice blog!! Maan .. Excellent .. Amazing ..
I will bookmark your site and take the feeds additionally?

I'm gglad too search out soo many useful info right here in thee submit, we want develop extra strategies on this regard,
thank you for sharing. . . . . .

Here is my homepage dragoncell forex: http://csfy.ru/user/ClaraMaurice602/
Cituoti
 
 
0 #1179 Alecia 2021-04-08 08:34
I'm extremely inspired together with your writing abilities as well as with
the layout on your blog. Is that this a paid theme or did you customize it your self?
Anyway keep up the excellent high quality writing, it's rare to see a
nicce blog like thnis one nowadays..

Here is my site; muscle building foods [Alecia: http://Www.Madurabuilders.com/index.php/component/k2/itemlist/user/37291]
Cituoti
 
 
0 #1178 one way furniture 2021-04-08 07:59
Can I just say what a comfort to uncover somebody that
really knows what they're discussing on the internet.
You actually understand how to bring an issue to light and makke it important.
A lot more people should read this and understand this side of your
story. It's surprising you are nnot more popular given that you most
certainly have the gift.

Have a look at my web-site :: one way furniture: https://store.enviotech.com.bd/BessysHattonua
Cituoti
 
 
0 #1177 uniform doctors wear 2021-04-08 07:55
excellent publish, very informative. I'm wondering why the other spdcialists of
this sector do not realize this. You should proceed your writing.
I am confident, you have a huge readers' base already!
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1894/0553/files/uniform-doctors-wear.pdf?v=1617742356
uniform doctors wear: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1894/0553/files/uniform-doctors-wear.pdf?v=1617742356
user guide document template: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1894/0553/files/user-guide-document-template.pdf?v=1617743757
Cituoti
 
 
0 #1176 Gabriella 2021-04-08 06:16
With havin soo much content and articles do you ever run into any problems of plagorfism or
copyright infringement? My website has a lot of exclusive content I've either created myself or
outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.

Do yoou know any techniques to help reduce content from being ripped off?

I'd really appreciate it.

My web blog; texas eye health consultants; Gabriella: http://dokuwiki.ndrc-apps.fr/doku.php?id=profile_magaretrasch6,
Cituoti
 
 
0 #1175 content regularly 2021-04-08 03:46
Keep on working, great job!

Also visit my blog: content regularly: https://topsearch24h.com/search/Improving+Search+Engine+Results+Is+Simple+With+One+Of+These+Search+Engine+Optimisation+Suggestions
Cituoti
 
 
0 #1174 uwxuharogamu 2021-04-08 02:58
http://slkjfdf.net/ - Iluqaheg Ocopafoc yqc.tayc.europosritmu.lt.zjt.iy http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1173 Justine 2021-04-08 01:03
excellent put up, very informative. I ponder why
the other experts of this sector do not understand this.
You should continue your writing. Iam sure, you have a huge readers' base
already!

Alsso visit my blog post ... dating advice for men in their 20s (Justine: http://leonidze-magnati.ge/user/EnriquetaByard7/)
Cituoti
 
 
0 #1172 exohigecabu 2021-04-08 00:54
http://slkjfdf.net/ - Ikukabuk Onejeja gyz.qbiy.europosritmu.lt.ral.vy http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1171 Velva 2021-04-07 22:45
You mace certain nice points there. I did a search
on the topic aand found a good number of
persons will consent with your blog.

My blog bike rentals; Velva: http://67.wanyouxi.me:8090/space.php?uid=538909&do=blog&id=762012,
Cituoti
 
 
0 #1170 ogejutu 2021-04-07 22:37
http://slkjfdf.net/ - Opegabot Uwoqhb kry.xtoa.europosritmu.lt.dgx.uz http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1169 acayurg 2021-04-07 20:03
http://slkjfdf.net/ - Ataaxoro Rufoya aju.cvhw.europosritmu.lt.mfp.hg http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1168 edoyeseke 2021-04-07 19:53
http://slkjfdf.net/ - Aubodsa Iwirigazl bfe.kdgb.europosritmu.lt.mql.na http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1167 Marianne 2021-04-07 19:09
I wanted to follow along and let you know how great I loved
discovering your web site today. I wil consider it the honor to do things at my office and be ablpe to utilize the tips contributed on your website and also be a part of
visitors' reviews like this. Should a position involving gues author beecome on offer
at your end, remember to let me know.

Feel free tto visit my blog post: wwp enine (Marianne: http://moneyjigsaw.com/social/profile/Ellen7012)
Cituoti
 
 
0 #1166 Conrad 2021-04-07 18:46
Paragraph writing is also a excitement, iff you know afterward you can wite otherwise it is difficult
to write.

my site: how to relrogram your mind to achieve welth (Conrad: http://Www.Hjgame.com/member/space.php?uid=302656&do=blog&id=12345)
Cituoti
 
 
0 #1165 Selena 2021-04-07 15:58
I am impressed with this site, really I am a big fan.

Feel free to visit my webpage: mattress ensures - Selena: http://woyaojiaoyou.freehostia.com/home/space.php?uid=188073&do=blog&id=585,
Cituoti
 
 
0 #1164 care agencies 2021-04-07 15:49
Hello There. I found your blog using msn. Thiis is a really well written article.
I will be sure to bookmark it and come back to read more of your usefull info.

Thanks for the post. I will definitely return.

My web site care agencies: http://mobildar.org/user/ColleenSchlemmer/
Cituoti
 
 
0 #1163 avatrade deposit 2021-04-07 15:02
I gotta favorite tis sijte it seems very beneficial invaluable.


my web site :: avatrade deposit: http://phanteks.com/forum/member.php?u=83560-TawnyaEberly
Cituoti
 
 
0 #1162 Erica 2021-04-07 13:56
Hello there, I found your wesite by way of Google
at the same time as searching for a similar subject, your
website came up, itt seems great. I've bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, simply became
aware of your blog through Google, and located that it is really informative.
I'm going to watch out for brussels. I'll be grateful when you proceed this in future.

Numerous folks might be benefited from your writing.
Cheers!

my webpage ... car rentals nyc - Erica: http://mobildar.org/user/AllisonRettig52/,
Cituoti
 
 
0 #1161 www.aigouwu8.cc 2021-04-07 13:40
Very nice article, totally what I was looking for.


Here is my blog post :: marcella miller's love signals (www.aigouwu8.cc: http://www.aigouwu8.cc/member/space.php?uid=16291&do=blog&id=15879)
Cituoti
 
 
0 #1160 expert flyer login 2021-04-07 13:24
It?s difficult to find knowledgeable people on this topic, however, you sound like you kow what you?re talking about!

Thanks

Here is my web site expert flyer login: http://beautyinfo.eu/user/FranciscoD86/
Cituoti
 
 
0 #1159 Andres 2021-04-07 12:52
Real nice design annd style and good subject material,
hardly anything else we need :D.

Look into my site how to date a guy going through a divorce [Andres: http://uch.zncai.com/space.php?uid=1141&do=blog&id=1506]
Cituoti
 
 
0 #1158 Dragoncell Forex 2021-04-07 12:39
Thank you so much for giving me personally ann update on this matter on your web site.
Please understand that if a completely new post appears or if any varioations
occur about the currennt post, I would be interested in reading more and understanding
how too make good utilization of those techniques yoou write about.

Thanks for your time and consideration of people
bby making ths website available.

My web page Dragoncell Forex: https://store.enviotech.com.bd/DelllqPorcelliwi
Cituoti
 
 
0 #1157 Lucinda 2021-04-07 11:49
Thhis design is wicked! You definitely know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I wass almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.
I really loved what you had to say, and more than that,
how you presented it. Too cool!

Alsoo visit my site; healthy eyes optometry 40165 (Lucinda: http://dermatologist.com.ua/user/NoreenMedeiros2/)
Cituoti
 
 
0 #1156 Mia 2021-04-07 11:09
I do not even know how I enfed up here, bbut I
thought this post was good. I don't know who yoou
aree bbut definitely you're going to a famous blogger if you
are not already ;) Cheers!

Cherck out my site: help with writing your paper
pantry (Mia: http://ilregalopreferito.com/planning-to-school-look-at-this-write-up-now/)
Cituoti
 
 
0 #1155 Ludie 2021-04-07 08:55
I am really pleased to glance at this website posts which includes
plenty of valuable data, thanks for providing these
kinds of information.

My page :: natural latex (Ludie: http://www.jinrigu.com/space.php?uid=353&do=blog&id=354)
Cituoti
 
 
0 #1154 Loyd 2021-04-07 06:41
Lovely just wat I wass looking for. Thaanks to the author ffor taking his time on this one.


Feel free to visit my blog: eeye health partners murfreesboro tn (Loyd: http://www.yy945.me/ucenter_home/space.php?uid=2415&do=blog&id=3115)
Cituoti
 
 
0 #1153 Bridgett 2021-04-07 06:00
Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
months of hard work due to no backup. Do you have any methods to protect against hackers?


My website: forex trading signals indicator species - Bridgett: http://cs-sborki.ru/user/LincolnFranki/,
Cituoti
 
 
0 #1152 Carmen 2021-04-07 05:39
certainly like your website however yyou need too test the spelling on several of your posts.

A number of them are rite with spelling problems and I
in finding it very bothersome to inform the realitty nevertheless
I'll surely come back again.

my web site - too much msm skde effedts (Carmen: http://www.2art.top/space.php?uid=129178&do=blog&id=340975)
Cituoti
 
 
0 #1151 Arnulfo 2021-04-07 01:36
Hi thgere would you mind letting me know which web host you're using?
I've loaded your blog in 3 completely different internet
browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.Can youu recommend a good hosting provider at a fair price?
Thank you, I appreciate it!

Check out my web blog mattress warehouse utah; Arnulfo: http://vkino.tj/user/ByronFoote/,
Cituoti
 
 
0 #1150 Anibal 2021-04-07 01:13
You completed several nice points there. I did a search on thhe
issue and found the majorioty of persons will consent with your blog.


Take a look at my site - good old travel (Anibal: http://swed-leb.se/do-you-want-tips-about-everything-travel/)
Cituoti
 
 
0 #1149 airhopper ea reviews 2021-04-06 18:54
My brother recommended I may like this blog. He was entirely right.
This submit truily made my day. You cann not consider just how so much time I
had spent for this information! Thank you!

My webpage :: airhopper
ea reviews: http://Www.Websitesubmissions.biz/articles/147474-forex-trading-success--how-to-business-in-currency-trading-just-like-an-expert
Cituoti
 
 
0 #1148 Collette 2021-04-06 17:44
Keep functioning ,impressive job!

Allso visit my web site: belly fatt fast (Collette: http://oshobr.grodno.by/user/JohnDarker21649/)
Cituoti
 
 
0 #1147 Gabriele 2021-04-06 17:28
I precisely wanted to thank you very much once again. I am nott sure the things I would have sorted outt in the absence
of the entire creative concepts provided by you relating
to such concern. It had become a ery frightening dilemma for me, however
, finding out the very specialized avenue you managed itt made me to wee over contentment.

I'm happy for this work and even have high hopes you know what
a powerful job you were putting in instructing ost
people all through your webpage. I knmow that you haven't got to
know all of us.

my webb blog ... loss goals (Gabriele: https://printfaire.com/blog/104676/weight-loss-tips-that-gives-you-back-again-your-body/)
Cituoti
 
 
0 #1146 workout nutrition 2021-04-06 17:22
I?m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that?s both educative and entertaining, and without a doubt, you have hit thee nail on the head.
The issue is something which too few people arre
speaking intelligently about. I'm very happy I stumbled across this during myy search for something
concerning this.

Feel freee to visit mmy web blog :: workout nutrition: http://huhwitten.de/user/BeckyLlamas0818/
Cituoti
 
 
0 #1145 airhopper ea Reviews 2021-04-06 15:09
Your way of describing all in this article is truly
good, all bee able to wwithout difficulty understand it, Thanks a lot.


Feel free to surf to my web site; airhopper ea Reviews: http://www.corporacioneg.com/UserProfile/tabid/43/UserID/19169606/Default.aspx
Cituoti
 
 
0 #1144 Merissa 2021-04-06 14:02
Hey, you used to write wonderful, but the
last several posts have been kinda boring...

I miss your great writings. Past few posts are just a little bit out
of track! come on!

Here is my blog - quickbooks online certification prep training & exam (Merissa: http://oshobr.Grodno.by/user/TaylaBhg237645/)
Cituoti
 
 
0 #1143 Vern 2021-04-06 13:52
It's a shame you don'thave a dobate button! I'd cerainly donate to this fantastic blog!
I guess for now i'll settle for bookmarking and adding youjr RSS feed to my Googfle account.
I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook
group. Chat soon!

Feel free to visit my blog post ... dating advice for shy
guys (Vern: http://fksb-co.com/component/k2/itemlist/user/239552.html)
Cituoti
 

Rašyti komentarą


Security code
Atnaujinti

Sekite mus Facebook'e
Lankytojai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas