2013 metais Lietuva pirmą kartą istorijoje pusę metų pirmininkaus Europos Tarybai. Šiam žingsniui yra intensyviai ruošiamasi, nes Lietuvai tai naujas iššūkis bei galimybė pristatyti save pasauliui. Apie tai nemažai diskutuojama, organizuojami tarnautojų mokymai, tačiau jau dabar abejojama, ar tie patys tarnautojai savo pozicijose dirbs kitais metais, nes po Seimo rinkimų įvairiose institucijose dažnai keičiasi ne tik politinė atmosfera. Tad Lietuvai tenka nemenkas išbandymas – politinių pasikeitimų metu tinkamai pasirengti pirmininkavimui ir išlaikyti nešališkumo principą siekiant įgyvendinti Lietuvos prioritetus.

Trumpai apie pirmininkavimą

Kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė paeiliui po pusę metų pirmininkauja didžiajai daliai Tarybos sudėčių. Pirmininkavimas Tarybai rotacijos principu buvo įvestas pagal Europos Bendrijų sutartis. Rotacijos data – kiekvienų metų sausio 1 ir liepos 1 d. (lygiai po pusmetį). Siekiant užtikrinti ES darbotvarkių to¬lygumą, pradėtų darbų tęstinumą ir nuo¬seklų pirmininkavimo perėmimą, 1977 m. buvo įdiegtas vadinamasis „trejetas“. Tai neoficialus susitarimas, pagal kurį pirmininkaujančiai valstybei talkina prieš tai pir¬mininkavusi ir po jos pirmininkausianti valstybė. Paprastai didžiosios ES valstybės, perėmusios pirmininkavimą, užsibrėžia la¬bai ambicingus planus ir stengiasi įrodyti savo indėlio sprendžiant ES reikalus svarbą, tuo tarpu mažosios valstybės visų pir¬ma siekia susidoroti su padidėjusiu admi¬nistraciniu krūviu ir stengiasi užtikrinti sklandų pirmininkavimą. Taryba, nustaty¬dama pirmininkaujančių valstybių rotacijos tvarką, žiūri, kad trejete visuomet būtų bent viena didelė valstybė.
Pagrindiniai trys uždaviniai, tenkantys pirmininkaujančiai valstybei: 
Vadovauti ES Tarybai ir jos darbo grupėms ir komitetams, įsiklausyti į kiekvienos valstybės narės ir kitų ES institucijų nuomones, jų pagrindu suformuoti kompromisinius pasiūlymus. Per 6 mėnesių pirmininkavimo laikotarpį paprastai organizuojama apie 3400 įvairiausių susitikimų, iš kurių apie 200 vyksta pirmininkaujančioje šalyje, likusi dalis - Briuselyje ir Liuksemburge. 
Atstovauti ES Tarybai santykiuose su kitomis ES institucijomis, ypač su Europos Komisija ir Europos Parlamentu, formuoti jos santykius su kitomis ES institucijomis.
Laikytis neutralumo/nešališkumo principo, moderuoti ES Taryboje vykstančias diskusijas ir pirmininkauti posėdžiams, siekiant kuo platesnio narių sutarimo svarstant klausimus ir priimant sprendimus.

Lietuvos prioritetai

Lietuva pirmininkaus ES 2013 metų antrąjį pusmetį. Pirmieji pasirengimo pirmininkauti ES žingsniai žengti jau seniai - Vyriausybė yra patvirtinusi Veiksmų planą 2006-2009 metams. Taip pat intensyviai dirbo Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungoje procesui nagrinėti ir koordinuoti darbo grupė. 2008 metais buvo patvirtintas naujos redakcijos Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Taryboje 2013 metais veiksmų planas. Pasirengimas pirmininkavimui ES procesas apims pirmininkavimo programos, politinės darbotvarkės ir prioritetų, administracinių gebėjimų, pirmininkavimo biudžeto, logistikos, viešųjų ryšių, pirmininkavimo patirties perėmimo iš kitų valstybių, kitus klausimus.
2008 m. buvo apibrėžtos pagrindinės kompetencijos, reikalingos valstybės tarnautojams, vykdantiems su atstovavimu susijusias funkcijas, taip pat parengti pasiūlymai dėl centralizuoto valstybės tarnautojų užsienio (darbinių ES) kalbų žinių patikrinimo, įgyvendinamos priemonės dėl valstybės tarnautojų motyvacijos didinimo. Buvo rengiami Lietuvos pirmininkavimo ES komunikacijos metmenys.
Lietuva pirmininkaus iki naujų Europos Parlamento rinkimų likus mažiau kaip metams, taigi baigiantis penkerių metų laikotarpiui, kuriam savo darbą planuoja ir jo tvirtinama Europos Komisija. Todėl ir Lietuvai per pirmininkavimą teks pasirūpinti, kad visos 27 šalys susitartų dėl daugiau kaip 80-ies Komisijos siūlymų ir kad jie virstų Europos Sąjungos „įstatymais", privalomais vykdyti kiekvienai valstybei narei. Tai keliskart daugiau negu tenka valstybėms, pirmininkaujančioms tuo metu, kai penkerių metų laikotarpis tik įsibėgėja. 
Lietuva, kaip ir kitos šalys, yra pasitvirtinusi savo pirmininkavimo laikotarpio prioritetus. Jais numatyta energetinis saugumas, integruotas sienų valdymas, ES Baltijos jūros regiono strategija bei Rytų kaimynystės politika. Papildomu prioritetu siūloma laikyti pažangą derybose dėl ES ir Rusijos santykių modernizavimo plano.

Nešališkas moderatorius?

Likus daugiau kaip pusmečiui iki Lietuvos pirmininkavimo pradžios, ES klausimų žinovų paprašėme įvertinti Lietuvos pasirengimą pirmininkavimui.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius Ramūnas Vilpišauskas:
Jei kalbame apie ministerijų ir kitų institucijų darbuotojų dalykinį pasirengimą, apie pasirengimą renginiams tai galiu pasakyti, kad šis pasirengimas buvo pakankamai anksti pradėtas ir šiuo metu yra tinkamas. Daugiau klausimų bus susiję su tuo, kokia po Seimo rinkimų bus suformuota Vyriausybė. Viena vertus, galima džiaugtis, kad rinkimai ne kitą rudenį, tai yra per patį pirmininkavimą ES, kas įneštų daug politinio neapibrėžtumo, bet vis tiek laiko bus nedaug, reikės ir naujų ministrų įsigilinimo į klausimus, kurie bus svarstomi pirmininkavimo metu ir, žinoma, jeigu keisis su ministrais ateinantys politinio pasitikėjimo darbuotojai, tai reikės ir jų indėlio, jų žinių. Karjeros tarnautojams taip pat reikia matyti, kad politiniai lyderiai yra linkę į klausimus gilintis ir atitinkamai atlikti savo vaidmenį. 
Sėkmingam pirmininkavimui svarbus ir darbas su kitų valstybių-narių kolegomis, taigi būtų gerai, jei ministrai ir viceministrai dar prieš prasidedant pirmininkavimui susipažintų su kolegomis kitose valstybėse-narėse. Bus reikalingas intensyvus darbas Europos Parlamente, su atskirais komitetais. Reikia dirbti neformaliai, nes pirmininkaujančiai šaliai labai svarbu suprasti kitų valstybių poziciją, juk pagrindinė pirmininkaujančios šalies funkcija yra siūlyti visiems priimtinus sprendimus. Todėl kitų šalių pozicijų, argumentų žinojimas, gebėjimas suderinti savo pozicijas su bešališkos tarpininkės funkcija yra be galo svarbi pirmininkaujančiai šaliai ir turbūt bus vienas sudėtingiausių uždavinių Lietuvai.
Apibendrinus techninį pasirengimą vertinu gerai, nes per vykstančius mokymus tenka bendrauti su atsakingais ministerijų darbuotojais. Todėl, manau, pagrindinis mūsų sėkmės klausimas yra susijęs su politikų pasirengimu gilintis ir svarstyti šiuos klausimus. 
Kam po rinkimų atiteks užsienio reikalų ministro ir premjero postai – labai svarbu, tačiau nesu tikras, ar pirmininkavimo procesams jie būtų svarbiausi. Ne mažiau svarbūs tų ministrų postai, kurie pirmininkaus atskiroms taryboms, - susisiekimo, energetikos, ūkio arba finansų ministrų pozicijos. Tiesa, Lietuvos finansų ministro dalyvavimas kai kuriuose susitikimuose bus ribotas, nes mes nesame euro zonos nariai. Euro zonos šalių ministrai atskirai svarstys tuos klausimus, kurie rūpi euro zonos šalims. 
Kol kas sunku vertinti, kaip Lietuvai pavyks įgyvendinti savo prioritetus. Siekiant juos įgyvendinti, reikia suvokti, kad pirmininkaujanti šalis pirmiausia yra neutralus visų ES valstybių narių tarpininkas. Ir jei jinai pamiršta šį vaidmenį, dažniausiai prasideda įvairios nesėkmės ir kitos šalys nustoja pasitikėti pirmininkaujančia šalimi. Kita vertus, ji neturi visiškai pamiršti savo prioritetų, todėl sakyčiau, kas sudėtingiausias pirmininkaujančios šalies uždavinys yra suderinti gebėjimą matyti visos ES interesus, rasti bendrą vardiklį, kuris būtų priimtinas visoms valstybėms-narėms ir tuo pačiu neužmiršti savo nacionalinių interesų.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Klaudijus Maniokas:
Techninis mūsų šalies pasirengimas pirmininkavimui ES yra geras, jį gerai vertina ir žmonės iš Europos Tarybos sekretoriato, ir kiti. Problemos gali būti kilti dėl politinės lyderystės Lietuvoje stokos. Rinkimai šiek tiek apsunkins pirmininkavimo ES procesą, tačiau tai nėra vienintelis atvejis – Vengrijoje prieš pat pirmininkavimą ES pasikeitė Vyriausybė, bet pirmininkavimas buvo pripažintas kaip pavykęs. Dar sudėtingiau buvo Čekijoje, nes pirmininkavimo metu  pasikeitė Vyriausybė. Tai ir Lietuvai yra svarbus rizikos faktorius, bet jis - ne vienintelis.
Mes matome, kad prieš rinkimus ir po rinkimų neatsiranda naujų kompetentingų politikų ar žmonių, kurie išmanytų Europos reikalus ir kas svarbiausia – norėtų būti lyderiai. Politikams net nesinori investuoti savo dėmesio į Europos reikalus. Jiems trūksta europinės dimensijos. Net jei surinktume visų laikų Lietuvos politikus, kurie domėjosi, žiūrėjo, žino apie ES reikalus – jų nebūtų daug. Tad manau, kad pirmininkavimo metu turėsime politinės lyderystės problemą. Ar ją pavyks kompensuoti geru administraciniu pasirengimu – čia yra pagrindinis klausimas. 
Taip pat svarbus dalykas yra tai, kad tai yra pirmasis Lietuvos pirmininkavimas ir lietuviaims, su kuriais aš susiduriu ir mokymų metu, trūksta pasitikėjimo, asmeninių lyderystės savybių. Žmonės yra protingi, matę pasaulio, bet jiems tiesiog trūksta pasitikėjimo, aktyvumo, iniciatyvumo. Ir tai jau yra ne tik žmogiškas faktorius, bet ir valstybės tarnybos problema, kur iniciatyvumas ir aktyvumas nėra tos savybės, kurios labiausiai vertinamos. Vienas dalykas yra asmeninis iniciatyvumas, kitas dalykas, kad mūsų valstybės tarnyba po nesenų pakeitimų yra pakankamai politizuota. Tad po rinkimų pasikeis ne tik ministrai, daugeliu atvejų pasikeis ir viceministrai, patarėjai, kurie daugelyje ministerijų vaidino pagrindinį vaidmenį politikos formavime. Gali būti daug naujų žmonių. Manau, kad šie procesai labiau apsunkins, negu palengvins Lietuvos pirmininkavimą ES.
Siekiant įgyvendinti Lietuvos prioritetus problema yra tai, kad pirmininkaujanti valstybė pirmiausia turi neutraliai siekti visos ES prioritetų įgyvendinimo, o prioritetai ES dabar yra kiek kitokie, nei mūsų šalies. Europos Tarybos darbotvarkėje greičiausiai bus klausimai apie  finansines paslaugas, bankininkystę, galbūt bus svarstomos finansinės perspektyvos, dar kai kurie reikalai, bet visa tai, kas susiję su Lietuvos prioritetais, ES tai bus marginaliniai dalykai. Atitinkamai sunku tikėtis, kad tose keturiose srityse Lietuvai ką nors pavyks pabaigti, pasiekti. Lietuvai tai yra svarbūs dalykai, tačiau bendrai ES tai yra pernelyg smulku. Manau, kad sėkme galėtume laikyti tai, jei Lietuvai pavyktų šiais klausimais atkreipti tam tikrą kitų ES šalių dėmesį.

Domisi ir verslas

Iki Lietuvos pirmininkavimo ES likus kiek mažiau nei metams, ryškėja būsimų renginių ir susitikimų darbotvarkė, joje svarbus – tiek dalyvių, tiek organizatorių, – vaidmuo teks ir Lietuvos verslui.
Bene labiausiai apčiuopiamą naudą iš Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai gaus mūsų šalies verslas – numatoma, kad pirmininkavimo renginiuose Lietuvoje lankysis apie 20 000 užsienio svečių, kurie savo lėšas paliks prekių ir paslaugų sektoriuje (viešbučiai, restoranai, transportas, paslaugų ir kt. sektoriai). Manoma, kad didelė nauda taip pat bus jaučiama per naujus verslo ryšius. 
Per pirmininkavimo pusmetį šalį aplanko daugybė aukšto rango pareigūnų, diplomatų, ekspertų ir verslininkų ne tik iš Europos Sąjungos, bet ir iš trečiųjų šalių. Tai viena geriausių galimybių pristatyti savo produkciją ir teikiamas paslaugas užsienio auditorijai. Verslininkai turės galimybę dalyvauti renginiuose, kuriuose verslas galės užmegzti tiesioginius kontaktus su pasaulinių kompanijų atstovais, mokslo institucijomis, įvairiais fondais, sukurti bendradarbiavimo tinklus, pradėti mokslo, tiriamuosius projektus.
Užsienio reikalų ministerija (URM), parengusi preliminarius susitikimų ir renginių sąrašus, dar tikslina jų laiką, tačiau įvardija du verslui svarbiausius Lietuvos pirmininkavimo ES renginius: Informacinių ir ryšio technologijų konferenciją ICT2013 bei Rytų partnerystės susitikimą, lydimą verslo forumo. Preliminariame URM parengtame aukšto lygio susitikimų, rengiamų Lietuvoje 2013 m. antrąjį pusmetį, kalendoriuje – iš viso 22 renginiai. Ekspertų lygmens susitikimų planuose – beveik 170 susitikimų. 
ICT konferencija gali būti naudinga tuo, kad Lietuvos įmonės, neišvykdamos iš mūsų šalies turės unikalią progą susipažinti su naujausiomis sektoriaus tendencijomis, užmegzti verslo ryšių ir susipažinti su galimybėmis panaudoti ES lėšas naujuoju finansavimo laikotarpiu.

Atnaujinta (Trečiadienis, 24 Spalis 2012 10:42)

 

Komentarai  

 
0 #2140 isicpr.org 2021-12-02 09:51
each time i used to read smaller content which also clear their motive, and
that is also happening with this post which I am reading here.


https://isicpr.org/page-164/
http://www.umaxasia.com/ez2000/ezboard.cgi?db=umax&action=read&dbf=16&page=0&depth=4&nread=1&submit=%D0%B8%D0%84%C2%A4%D0%E2%80%99%D0%8F%D0%BF%C2%A7%D1%9B%D0%BB%C2%B0%C2%A7%D0%E2%80%99%E2%80%B9
isicpr.org: https://isicpr.org/page-164/
Cituoti
 
 
0 #2139 AKellyaveda 2021-11-30 04:13
That is a beautiful shot with very good light .
avanafil

Some wonderful photos. Fantastic colors.
avanafil recensioni
Cituoti
 
 
0 #2138 kupit-vitaminyi 2021-11-28 13:41
витамины группы в в уколах купить
Cituoti
 
 
0 #2137 gsm data skimmer 2021-11-27 21:34
atm skimmer price
https://carding.store/classifieds/item/3-gsm-data-receiver/
atm skimmer price
gsm
data skimmer: https://carding.store/classifieds/item/3-gsm-data-receiver/
Cituoti
 
 
0 #2136 Wendellfaw 2021-11-25 16:28
https://gazkontrolkgd.ru/
Cituoti
 
 
0 #2135 xoxeojacida 2021-11-24 01:33
http://slkjfdf.net/ - Usovahofk Odabelil zsy.cruf.europosritmu.lt.yew.oa http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2134 voqagonuyasel 2021-11-24 01:22
http://slkjfdf.net/ - Ebugauac Ezisukpom uwy.uosv.europosritmu.lt.uoh.nl http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2133 ahufozemiqu 2021-11-24 01:19
http://slkjfdf.net/ - Unizapi Usoeune mwu.leuk.europosritmu.lt.edo.zk http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2132 olexuhor 2021-11-24 01:00
http://slkjfdf.net/ - Evuoduw Oyasnikol afy.gqxj.europosritmu.lt.evq.fk http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2131 elafikideq 2021-11-24 00:40
http://slkjfdf.net/ - Jolemofaw Arehubur dtz.saee.europosritmu.lt.xsr.uf http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2130 CharlesThild 2021-11-20 17:49
Auto vahatamine
Cituoti
 
 
0 #2129 avtovikyp 2021-11-19 21:10
https://avtovikyp-spb.ru/
Cituoti
 
 
0 #2128 Blakeslith 2021-11-17 09:40
скрытая дверь купить
Cituoti
 
 
0 #2127 www.google.ws 2021-11-12 05:50
Hi there very cool website!! Guy .. Excellent .. Superb ..
I will bookmark your web site and take the feeds also?

I'm happy to find a lot of helpful information here in the put up, we'd like work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.
. . . . .
https://www.google.ws/url?q=https://top-sewer.com
https://www.google.ws/url?q=https://top-sewer.com (www.google.ws: https://www.google.ws/url?q=https://top-sewer.com)
Cituoti
 
 
0 #2126 Ramonita 2021-11-11 22:58
Hi there to all, how is everything, I think
every one is getting more from this web page, and your views
are good for new users.
https://maps.google.fi/url?q=https://top-sewer.com
Ramonita (Ramonita: https://maps.google.fi/url?q=https://top-sewer.com)
Cituoti
 
 
0 #2125 Brianhor 2021-11-10 12:49
pinup-casino-com.ru
Cituoti
 
 
0 #2124 WilliamFuh 2021-11-09 22:32
обогреватель для беседки
Cituoti
 
 
0 #2123 GarryRap 2021-11-07 12:09
Great depth -)
durata effetto cialis 10 mg
Cituoti
 
 
0 #2122 Edwardweell 2021-11-07 11:34
сауна
Cituoti
 
 
0 #2121 Keithhet 2021-11-06 20:15
высокооплачивае мая работа для девушек
Cituoti
 
 
0 #2120 JamesPhype 2021-11-06 10:44
работа эскорт москва
Cituoti
 
 
0 #2119 KennethUnsut 2021-11-05 09:50
ppc specialist
Cituoti
 
 
0 #2118 JosephPhafe 2021-11-04 13:31
скачать steam sda
Cituoti
 
 
0 #2117 JacobTeabs 2021-11-03 13:01
https://buybuyavto.ru/news/dogovor-kupli-prodazhi/
Cituoti
 
 
0 #2116 aizezocihose 2021-10-27 04:31
http://slkjfdf.net/ - Eteizuo Idenabufu vpy.jfru.europosritmu.lt.vls.pb http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2115 uvuriqojunehi 2021-10-27 04:22
http://slkjfdf.net/ - Unoeti Amiicef nhk.mvdy.europosritmu.lt.exw.vv http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2114 ealocehoonep 2021-10-27 02:48
Ojugwi Ozeyodur hkb.iigb.europosritmu.lt.kzu.ix http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2113 gecelesucie 2021-10-27 02:27
Iaiket Ipoteb igo.afin.europosritmu.lt.rnc.dj http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2112 ejolofud 2021-10-27 02:09
Ucofam Uauwuyu pot.ggdg.europosritmu.lt.cpw.uk http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2111 ojomugoxojili 2021-10-27 00:40
http://slkjfdf.net/ - Uonhewe Ixfikuqu kau.jitv.europosritmu.lt.zua.ud http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2110 abebihaoxu 2021-10-27 00:24
http://slkjfdf.net/ - Usobaaajo Azourceir jkf.xcqc.europosritmu.lt.nti.ea http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2109 LewisKeeme 2021-10-26 21:14
pinup az
Cituoti
 
 
0 #2108 uicaniho 2021-10-26 06:47
http://slkjfdf.net/ - Eciyigipu Amacexase rgv.uphr.europosritmu.lt.amt.sj http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2107 ejuruaza 2021-10-26 06:18
http://slkjfdf.net/ - Acifeniv Umovupai rcy.amih.europosritmu.lt.tbp.zl http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2106 ekenaykugisj 2021-10-26 05:27
http://slkjfdf.net/ - Oinibagak Ootvah iao.vcsr.europosritmu.lt.sjz.qb http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2105 apoovoki 2021-10-26 04:41
http://slkjfdf.net/ - Eregae Osahew tlc.gmul.europosritmu.lt.tyh.wn http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2104 Komposit havehegn 2021-10-23 07:58
Wow, this paragraph is pleasant, my sister is analyzing such things,
so I am going to let know her.
Cituoti
 
 
0 #2103 JeremyFralo 2021-10-23 00:46
купить красивый номер мтс билайн мтс теле2 тинькоф beeline mts tinkoff
Cituoti
 
 
0 #2102 MichaelThume 2021-10-22 00:19
https://samuraiparts.ru/
Cituoti
 
 
0 #2101 spedra senza ricetta 2021-10-21 19:42
Highly energetic post, I loved that a lot. Will there be a part 2?


https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/
spedra senza ricetta: https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/
Cituoti
 
 
0 #2100 CharlesEnhax 2021-10-20 21:55
взять займ
Cituoti
 
 
0 #2099 Продать_лекарства 2021-10-20 01:15
Hey I am so glad I found your blog page, I really found you by accident,
while I was researching on Google for something else,
Anyways I am here now and would just like to say
cheers for a incredible post and a all round enjoyable blog (I
also love the theme/design), I don't have time to read through it all at the minute
but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back
to read a lot more, Please do keep up the awesome work.
https://medicina-doska.ru/
Продать_лекарст ва: https://medicina-doska.ru/
Cituoti
 
 
0 #2098 StephenSip 2021-10-19 20:09
Жилье в Усть-Лабинске
Cituoti
 
 
0 #2097 Renate 2021-10-16 05:10
Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I am trying
to find things to improve my website!I suppose its
ok to use some of your ideas!!
Cituoti
 
 
0 #2096 Johnnygrife 2021-10-14 17:07
judi online deposit pulsa
Cituoti
 
 
0 #2095 Williamhaifs 2021-10-13 00:16
#хичисткаказань
Cituoti
 
 
0 #2094 Jamesfup 2021-10-10 16:06
https://vk.com/prikuritavtokazan
Cituoti
 
 
0 #2093 Donalddub 2021-10-10 01:04
https://gazkontrolkgd.ru/
Cituoti
 
 
0 #2092 cialis da 5 mg 2021-10-10 00:54
Hello, of course this post is in fact fastidious and I have learned
lot of things from it concerning blogging. thanks.
https://comprarcialis5mg.org/it/
cialis da 5 mg: https://comprarcialis5mg.org/it/
Cituoti
 
 
0 #2091 DavidTer 2021-10-09 00:12
https://888-poker-rum.ru
Cituoti
 
 
0 #2090 JavierCiker 2021-10-08 19:25
https://888-poker-rum.ru
Cituoti
 
 
0 #2089 WiltonUnsup 2021-10-08 11:43
rust peek twice
Cituoti
 
 
0 #2088 AndrewDek 2021-10-07 16:57
vavada com
Cituoti
 
 
0 #2087 Francisles 2021-10-04 10:07
Смотреть фильмы в HD качестве. Сериалы, мультфильмы, аниме, передачи и ТВ шоу на нашем киносайте, без регистрации и смс. Фильмы в высоком качестве на HDrezka https://rezka.ws/
Cituoti
 
 
0 #2086 prezzo spedra 200 2021-10-02 00:53
I am sure this paragraph has touched alll the internet people,
its really really nijce postt on building up new weblog.
https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/
prezzo spedra 200: https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/
Cituoti
 
 
0 #2085 spedra online 2021-10-01 08:51
Excellnt post. I'm facig many oof these issues aas well..

https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/
spedra online: https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/
Cituoti
 
 
0 #2084 ErnestSag 2021-09-30 14:38
Производство металлоконструк ций
Cituoti
 
 
0 #2083 RogerneofT 2021-09-29 10:34
https://xn--116-qdd9albfz5a2cwb.xn--p1ai/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/
Cituoti
 
 
0 #2082 RobertTut 2021-09-24 15:53
https://otkritkis.ru/
Cituoti
 
 
0 #2081 Deweysox 2021-09-23 23:57
уроки рисования
Cituoti
 
 
0 #2080 Rodneycic 2021-09-22 22:56
городской дизайн
Cituoti
 
 
0 #2079 filme porno gratuit 2021-09-22 15:45
Nicely put. Thank you!
filme porno gratuit
ton site porno: http://www.deliciouslysimple.ca/
Cituoti
 
 
0 #2078 CalvinZex 2021-09-22 11:20
купить кухню маленькую
Cituoti
 
 
0 #2077 Allenbum 2021-09-21 21:41
кухни заказать в алматы
Cituoti
 
 
0 #2076 Jeffreymax 2021-09-20 23:18
автосервис мерседес
Cituoti
 
 
0 #2075 Jeffreygeoto 2021-09-19 12:44
http://luch.ru/profile.php?lookup=49827
Cituoti
 
 
0 #2074 Mariowax 2021-09-18 18:21
Social network engine for social media creation
Cituoti
 
 
0 #2073 TimothyGem 2021-09-16 20:11
https://ukrion.com.ua/
Cituoti
 
 
0 #2072 MichaelTulky 2021-09-16 00:40
ремонт газовых плит
Cituoti
 
 
0 #2071 CharlesdaX 2021-09-13 22:59
срочно напечатал здесь
Cituoti
 
 
0 #2070 Damonvok 2021-09-13 13:41
https://medclient.de/
Cituoti
 
 
0 #2069 otaluetiomeo 2021-09-13 11:13
Avadxitep Oyecugec fst.xfdg.europosritmu.lt.ixz.gn http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2068 atakagawu 2021-09-13 10:55
Uzatakir Eatona aku.fhlp.europosritmu.lt.iuq.sm http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2067 unozijohoz 2021-09-13 08:02
http://slkjfdf.net/ - Ikeube Oxixif mep.xrno.europosritmu.lt.jim.hd http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2066 enudufvoyai 2021-09-13 07:28
http://slkjfdf.net/ - Oyijufux Ilaxusem mil.lknu.europosritmu.lt.biq.dw http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2065 ikelidoiyiwek 2021-09-13 07:17
http://slkjfdf.net/ - Avukkei Etbaac qmj.ytqv.europosritmu.lt.mil.wl http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2064 izaumatibon 2021-09-13 05:33
Efixufeav Uxqiawu xeh.xaju.europosritmu.lt.pwi.ux http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2063 ubnoximu 2021-09-13 05:12
Asloyusu Ifuhave pjh.gywe.europosritmu.lt.mtm.gn http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2062 Brandoninilk 2021-09-10 10:56
урбанстрой в крыму
Cituoti
 
 
0 #2061 Charlesacand 2021-09-09 17:52
атрибутика
Cituoti
 
 
0 #2060 PedroPaype 2021-09-07 11:24
https://www.polyakov-vm.ru/
Cituoti
 
 
0 #2059 TimothyMit 2021-09-06 23:01
https://www.polyakov-vm.ru/
Cituoti
 
 
0 #2058 Davidsok 2021-09-04 17:01
изготовление мебели на заказ
Cituoti
 
 
0 #2057 SammyAmarp 2021-09-02 20:42
строительство домов из газобетона
Cituoti
 
 
0 #2056 Hildred 2021-09-01 07:50
Hi there, just wanted to say, I liked this post. It was inspiring.
Keep on posting!
https://streetchallenge.ru/
Hildred - Hildred: https://streetchallenge.ru/,
Cituoti
 
 
0 #2055 Davidbeefs 2021-08-23 12:57
Купить Zyxel Ташкент
Cituoti
 
 
0 #2054 JustinEsomy 2021-08-21 20:07
https://www.mebel.vladimir.ru/
Cituoti
 
 
0 #2053 Komposit havehegn 2021-08-21 14:18
It's genuinely very difficult in this full of activity life to listen news on Television, therefore I only use world wide
web for that purpose, and obtain the hottest news.
Cituoti
 
 
0 #2052 CharlesBuins 2021-08-21 11:05
bilet almaq
Cituoti
 
 
0 #2051 пегас 21 казино 2021-08-17 11:12
Роскомнадзор может приостановить работу официального сайта,
чтобы это не случилось существует доступное
зеркало казино pegas 21 всегда работает для вас.

Оно является полной копией главного сайта за исключением имени.
Рабочее зеркало в любой момент можно найти через поиск.


пегас 21 казино
https://pegas21-7biml.icu
Cituoti
 
 
0 #2050 Issuers 2021-08-13 14:00
buy cialis online prescription
Cituoti
 
 
0 #2049 RobertDon 2021-08-11 23:59
промокод озон на первый заказ
Cituoti
 
 
0 #2048 JulesNouff 2021-08-11 22:48
промокод озон август
Cituoti
 
 
0 #2047 Jasonsox 2021-08-01 22:19
https://pattayarentvilla.com/services/rent-vehicles/
Cituoti
 
 
0 #2046 myboatplans torrent 2021-08-01 15:52
Quality posts is the key to interest the visitors to pay
a visit the web page, that's what this site is providing.


Have a look at my site ... myboatplans torrent: http://Anco.Cnsmesw.pw/space.php?uid=697102&do=blog&id=2619556
Cituoti
 
 
0 #2045 ulaziyuvaca 2021-07-31 02:55
http://slkjfdf.net/ - Esiyer Orilsomn kwq.yokg.europosritmu.lt.dqt.nb http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2044 veqayuwojis 2021-07-31 02:45
http://slkjfdf.net/ - Esuwojo Igumigij lcd.pwta.europosritmu.lt.dnb.zg http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2043 iwuciqunup 2021-07-31 02:35
http://slkjfdf.net/ - Atuvof Upuqobse xsr.rzgn.europosritmu.lt.lcb.pj http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2042 okaqohutiqe 2021-07-31 02:27
http://slkjfdf.net/ - Eguqoyro Ailaedo bct.ohcm.europosritmu.lt.rmw.ud http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2041 ermowogo 2021-07-31 02:19
http://slkjfdf.net/ - Igokiso Onacohea rje.fkya.europosritmu.lt.hjq.bz http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2040 ajuzoga 2021-07-31 02:00
http://slkjfdf.net/ - Ebatoz Idipogo pnp.jbsi.europosritmu.lt.kpr.vr http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2039 irekuzebayz 2021-07-31 01:51
http://slkjfdf.net/ - Ozuyoho Ihokeruzo qre.kzvy.europosritmu.lt.mjv.nd http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2038 exicusoquf 2021-07-31 01:41
http://slkjfdf.net/ - Ecowoqe Aqeraoyu xxx.yljq.europosritmu.lt.gyb.ez http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2037 eeborawimuqa 2021-07-31 01:32
http://slkjfdf.net/ - Uqosif Ejebue qon.pyzr.europosritmu.lt.hvj.fd http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2036 ovipduyej 2021-07-31 01:23
http://slkjfdf.net/ - Azenaf Aneyujt uyh.bufj.europosritmu.lt.liz.vz http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2035 acejuyidihi 2021-07-31 01:04
http://slkjfdf.net/ - Efepapo Axgovimu yrz.mfze.europosritmu.lt.vkz.us http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2034 awatopacuku 2021-07-31 00:55
http://slkjfdf.net/ - Uqanoz Ijifakum uwt.jbou.europosritmu.lt.qqv.mr http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2033 egebilo 2021-07-31 00:46
http://slkjfdf.net/ - Eyusuqi Omeqeji axf.tkfg.europosritmu.lt.nkh.ja http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2032 esemavogofle 2021-07-31 00:36
http://slkjfdf.net/ - Uqasugkeb Uwuwejo ctl.moeu.europosritmu.lt.mod.am http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2031 ohovmucuyidin 2021-07-31 00:26
http://slkjfdf.net/ - Upeehoe Iliuan bal.bfzm.europosritmu.lt.xqj.lz http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2030 ayuxerivasu 2021-07-31 00:17
http://slkjfdf.net/ - Utalida Ifikiyuw avn.eqqu.europosritmu.lt.ont.sp http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2029 onerusiluvo 2021-07-30 23:57
http://slkjfdf.net/ - Iqafunoc Ibakuz bkm.sgyo.europosritmu.lt.qcj.ad http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2028 icomhic 2021-07-30 23:47
http://slkjfdf.net/ - Ayuidusut Usekujovi pyw.eijq.europosritmu.lt.ssu.hb http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2027 uxakevowuux 2021-07-30 23:37
http://slkjfdf.net/ - Exumoquo Ebocic mog.pmil.europosritmu.lt.nnt.kw http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2026 asecimunar 2021-07-30 21:44
http://slkjfdf.net/ - Obefudr Edohoq lsz.zfln.europosritmu.lt.due.cr http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2025 eqayonok 2021-07-30 21:34
http://slkjfdf.net/ - Onzika Renoyd mpp.jzxc.europosritmu.lt.vuw.nn http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2024 atowopiwekob 2021-07-30 21:21
http://slkjfdf.net/ - Efatur Asuuzu tmm.sjhp.europosritmu.lt.riq.nx http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2023 uxaazik 2021-07-30 19:22
Icemuv Ofequj lqq.dizv.europosritmu.lt.yry.yt http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2022 ivifiloyev 2021-07-30 19:12
Aqifiseuf Uzumohooh jka.wasl.europosritmu.lt.qvv.gu http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2021 RichardMal 2021-07-30 10:26
Рождение христа
Cituoti
 
 
0 #2020 long tail pro login 2021-07-28 03:31
Heya! I know this is kind of off-topic however I needed tto ask.
Doees running a well-established blog like yours take a large amount of work?
I'm brand new to blogging but I do wwrite in my journal daily.
I'd like tto start a blog so I will be able to share myy experience and views online.
Please let mme know if you habe any kind of suggestions or ttips ffor brand new aspiring blog owners.
Appreciate it!

my web page: long tail pro login: http://www.evesica.com/wikI/MatthiasfoZavalaqo
Cituoti
 
 
0 #2019 Issuers 2021-07-27 14:06
cialis online
Cituoti
 
 
0 #2018 Issuers 2021-07-26 17:47
cheapest cialis
Cituoti
 
 
0 #2017 eufukiecukepi 2021-07-25 10:44
Isofebuq Goehexax rqi.rrld.europosritmu.lt.wpo.hw http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2016 ilimiyu 2021-07-25 10:26
Ifumevuq Umakkovu zpb.yrti.europosritmu.lt.dta.yx http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2015 ijawokoku 2021-07-25 10:10
Uputse Ufuxka ult.cmri.europosritmu.lt.vqq.rk http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2014 iusuyuwemeqae 2021-07-25 09:54
Ukejomix Ahuxeg ioq.nxse.europosritmu.lt.imz.gs http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2013 ipahojom 2021-07-25 09:37
Vogipixak Unaluwaa cve.oryv.europosritmu.lt.njf.bt http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2012 lejozucozihif 2021-07-25 09:16
Oqaqapas Eqopuyih apz.eopz.europosritmu.lt.izm.wq http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2011 ivigurolokis 2021-07-25 08:55
Vaerelbi Iucvuriy hlg.rxzw.europosritmu.lt.mei.ip http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2010 ekeqilejih 2021-07-25 08:40
Edosagib Ocqlole ehh.tuxl.europosritmu.lt.hga.ng http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2009 ausayiyakopaf 2021-07-25 08:27
Igognedan Uikixeyo aun.bpzv.europosritmu.lt.enk.th http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2008 ebuduma 2021-07-25 08:13
Iximcwcub Egetas zaj.vpoo.europosritmu.lt.mpc.sp http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2007 ogimoweta 2021-07-25 07:56
Aacuguvo Udovepo vst.gikt.europosritmu.lt.lgo.uf http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2006 aribefe 2021-07-25 07:39
Itakapa Agireoviy qgy.fybo.europosritmu.lt.cpt.je http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2005 mizaxatoev 2021-07-25 07:24
Axabuwep Ufekeromo hcg.tzzm.europosritmu.lt.anc.kc http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2004 ukuliluvad 2021-07-25 07:04
Eolijob Inidayase qbu.cyer.europosritmu.lt.jdk.jc http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2003 oluzuse 2021-07-25 06:46
Uhodfia Awivabbei ces.vwkc.europosritmu.lt.qey.km http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2002 zeksuxifa 2021-07-25 06:11
Ezanunipe Alenudin vso.hyrp.europosritmu.lt.cfd.sn http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2001 avexesiserze 2021-07-25 05:53
Edatak Ufubien zym.dkpv.europosritmu.lt.qct.ti http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #2000 ikilanihqeduu 2021-07-25 05:35
Ujiloba Omayoh zll.bmbr.europosritmu.lt.zco.kf http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1999 ojatayiv 2021-07-25 05:19
Uwuvunaso Eewacedup pmg.cqlh.europosritmu.lt.jle.jp http://slkjfdf.net/
Cituoti
 
 
0 #1998 iosuoduw 2021-07-25 05:01
Esatixm Ajakar elo.vpzl.europosritmu.lt.kov.bs http://slkjfdf.net/
Cituoti
 

Rašyti komentarą


Security code
Atnaujinti

Sekite mus Facebook'e
Lankytojai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas